2 Ȃݐ_
1. Seinaru Mikami wa warera no tsudoi ni
@ Ima tomo ni imasu.
@ Hikari o hanachite warera no kokoro o
@ Terashite michibiku.
@ Shu yo,katari tamae,shitagaawan,warera wa.
2. Sukui no Mikami wa kuitaru kokoro ni
@ Ai o mote semari,
@ Tsumi,toga,ayamachi yurushite michibiku,
@ Kiyoki kokoro e to.
@ Shu yo,katari tamae,shitagaawan,warera wa.
3. Inochi no mikami wa Shu no tami mamorite,
@ Kate o ate tamou.
@ Kawakeru kokoro ni uruoi ataete
@ Yashinai tamaeri.
@ Shu yo,mocchi tamae,miwaza ni, warera o.


߂