3 J

1. Tobira o hiraki te ware o michibiki,
   Makoto no hikari to nagusame mitsuru
   Kimi no ie eto mukae tamae ya.

2. Waga Shu yo,mimae ni ware wa kitarinu
   Warera no kokoro ni Shu mo mata kitari,
   Ware o kiyomete, yadori tamae.

3. Osore ononokite mimae ni kitari,
   Kokoro mo karada mo subete o sasagu,
   Inori to uta o ukeire tamae.

4. Michibiku hoshi naru Shu no mikotoba o
   Warera ni ataete tsune ni nagusame,
   Yowaki kokoro ni chikara o tamae.

5. Katari tamae,Shu yo inoru warera ni.
   Inochi no izumi wa koko ni waki ide,
   Kunan no hi nimo nagusame afuren. 

߂