4 世にあるかぎりの

1. Yo ni aru kagiri no kotoba o mote
   megumi no syouri o tataete utawan.

2. Megumi no mikami yo, kiyoki mina o
   Tsutauru warera o michibiki tamae.

3. Osore o torisari,Tsumi o yurushi,
   Sukui o motarasu Shu Iesu no mina yo.

4. Kuraki no chikara o yaburite Shu wa,
   Chi o mote warera o tokihanachi tamou.

5. Makoto no mikotoba katarite Shu wa,
   Shinitaru kokoro o ikashi tamaeri.

6. "Sakae wa mikami ni,ima mo nochi mo″
  Seitora yo, kyoukai yo,utaite iwae.

 戻る