5 わたしたちは神の民

Watashitachi wa Kami no tami,
Sono makiba no mure.

1. Zenchi wa yorokobi Kami ni mukai
   Kanko no uta o sasagetsutsu
   Mimae ni susumi kami ni tsukaeyo.
2. Kami koso subeteno mono no Ko,
   Watashitachi o tsukurareta Kami.
3. Kansya ni michite mon o kuguri
   Sanbi o utatrte nakaniwa ni hairu,
   Kami ni matsuri o agete mina o tataeyou.
4. Kami wa awaremi fukaku
   sono itsukushimi wa Kagirinaku,
   Sono makoto wa yoyo ni oyobu.


戻る