7 ほめたたえよ、力強き主を
1. Home tatae yo, bangun no Shu o.
   Waga kokoro yo, ima shimo mesame te,
   Tategoto kaki narashi tsutsu,
   Mina o home matsure.

2. Home tatae yo,Shu naru Kami o.
   Yudane matsuru waga mi o hagenmashi,
   Mitsubasa nobetamou Shu no
   Miwaza tagui nashi.

3. Home tatae yo, sukui no Mikami o.
   Sono mite ni wa tsune ni sonae ari.
   Nayameru ware o michibiku
   Megumi kagiri nashi.

4. Home tatae yo, megumi fukaki Shu o.
   Inochi no ame,Shu yori sosogare,
   Tsukisenu sono itsukushimi
   Koko ni arawarenu.

5. Home tatae yo, hikari no Mikami o.
   Ikeru mono yo.sono mina o tataeyo.
   Megumi o towa ni wasurezu,
   Tomo ni utae,amen.
戻る