9 わが身にたまいし

1. Waga mi ni tamaishi Kami no megumi,
  Yubiori kazoete Kami o tataenn.

2. Afururu omoi ni kotoba sowazu
  Saredo waga kokoro shu wa yomitamou. 

3. Kagirinaki megumi higoto tataen.
  Yorokobi ni mitsuru kokoro tsukizu.

4. Toki to yow o koete tokoshie made
  Ware wa Shu ni sasagen,sanbi to kansya.

戻る