10 今こそ人みな

1. Imakoso hito mina tatae utae.
  Kansya o sasageyo,Shu no miwaza ni.

2. Ito takaki Kami wa chikara ni michi,
  Ooinaru miwaza o nashitamaeri.

3. Yo no hito subete o megumi syukushi,
  Shinjitsu no heiwa o yadorase tamou.

4. Waga Shu no awaremi tomo ni areba,
  Susumiyuku ware ni osore wa nashi.

5. Shu koso wa waga tate,ikiru kagiri.
  Konoyo o saru hi no takaki nozomi.

6. Shi no toki kitaraba mikao o muke,
  Yasuragi o towa ni, shu yo, warera ni.

戻る