11 感謝にみちて

1. Kansya ni michite Mikami o tataen.
 Subete sasage miwaza o utawan.
 Haha no tai ni arishi hi yori
 Aganai tamou Kami no chikara.

2. Waga inochi no subete no hibi o
 Megumi syukushi heiwa o atae,
 Ikani fukaki nayami sura mo
 Awaremi mote iyashi tamawan.

3. Eikou to sanbi sasagete utawan.
 Chichinaru Kami miko to seirei ni,
 Mukashi imashi ima imashi
 Towa ni imasu hitori no Shu ni.

戻る