12 とうときわが神よ

1. Toutoki waga kami yo, kuraburu mono naki Syu yo,
 Kokoro mazushi keredo, seirei no chikara uke,
 Shu Iesu no mina o agame ware hometatae utawan.

2. Uruwashiki uta mote koe takaku utau tomo,
 Ikanaru kotoba mote Shu no miwaza kataru tomo,
 Kagirinaki sono megumi ikade nobe tsukusu beki,  

3. Ikani inoru beki ka yowaki warera shiranedo,
 Fukaki umeki o mote seirei torinashi tamou.
 Mikuni no yotsugi to sare  “appa,chichi”to warera yoban.

4. Ikani sachi naru kana,shinjite motomuru mono,
 Sono inopri subete o Kami wa tsune ni kiki tamou.
 Taguinaki ai no Shu o tokoshie ni home tataen.


戻る