13 みつかいとともに
1. Mitsukai to tomo ni Iesu no mina no
   Chikara o tataete Shu o agame yo.
   Kanmuri o sasagete Shu to agame yo.

2. Inochi o sasageshi akashi bito yo,
   Dabide no miko naru Shu o agame yo.
   Kanmuri o sasagete Shu to agame yo.

3. Makoto no Kami nite makoto no hito,
   Aganainushi naru Shu o agame yo.
   Kanmuri o sasagete Shu to agame yo.

4. Yo no tsumibitora yo, Iesu no ai to
   Nayami o omoite Shu o agame yo.
   Kanmuri o sasagete Shu to agame yo.

5. Sekai no hitobito, mimae ni fushi,
   Eikou o tataete Shu o agame yo.
   Kanmuri o sasagete Shu to agame yo.

6. Sekai o osamuru Iesu o aogi,
   Tatae no uta mote Shu o agameyo.
   Kamuri o sasagete Shu to agame yo.

戻る