14 たたえよ、王なるわれらの神を

1. Tataeyo,Ou naru warera no Kami o,
  Yurusare,ikasare,shitagau mono yo,
  Hareruya,hareruya,tokoshie no Shu o.

2. Tataeyo,kawaranu megumi no Kami o,
  Ikari o shinobite ai ni afururu,
  Hareruya,hareruya, tashikana immune.

3. Tataeyo,chichinaru warera no Kami o,
  Warera no yowasa o shiritamou shu o.
  Hareruya,hareruya, Kami o tataeyou.


戻る