16 われらの主こそは

1. Warera no Shu koso wa sekai no ou nare ba,
   Kuniguni shimajima yorokobi tatae yo.

2. Dareka wa sakarau Shu no itsukushimi ni.
   Dareka wa anadoru Shu no kiyoki mimune.

3. Seigi no hikari wa kumanaku terase ba,
   Zenchi yo,ononoki mimae ni hirefuse.

4. Sekai no tamira yo,Shu nomi o osoreyo,
   Sakae to chikara wa tada Shu no mono nari.

5. Ikuru mo shinuru mo warera wa Shu no mono,
   Tenchi ni todoroku sanbi no utagoe.


戻る