18 心を高く上げよ!

1. Kokoro o takaku ageyo!
   Shu no mikoe ni shitagai,
   Tada Shu nomi o miagete,
   Kokoro o takaku ageyou.

2. Kiri no youna urei mo,
   Yami no youna osore mo,
   Mina ushiro ni nagesute,
   Kokoro o takaku ageyou.

3. Shu kara uketa subete o,
   Futatabi Shu ni sasagete,
   Kiyoki mina o hometsutsu,
   Kokoro o takaku ageyou.

4. Owari no hi ga kitanara,
   Sabaki no za o miagete,
   Waga chikara no kagirini,
   Kokoro o takaku ageyou.

戻る