20 主に向かってよろこび歌おう

1.Shu ni mukatte yorokobi utaou,
  Misukui no iwa ni sakegou yo.
  Shun wa idaina Kami, chikara ni michiru kata.

2.Yama mo umi mo Shu wa tsukurareta.
  Chi no soko mo ten mo Shu no mono da.
  Warera mo Shu no mono,Shu no tami,Shu no hitsuji.

3.Subete no mono hitotsu ni nasaru
  Chichi Miko Seirei o tataeyou.
  Arasoi shizumeru heiwa no hato o matsu.

戻る