22 深き悩みより
1. Fukaki nayami yori ware wa mina o yobu.
 Shu yo,kono sakebi o kikitori tamae ya.
 Saredo,waga tsumi wa kiyoki mikokoro ni
 Ikade tae ubeki.
2. Yo ni aru hitobito chikara no kagiri ni
 Shu no michi o motome isoshimi hagemedo,
 Kami no mimegumi ni fusawashiki mono wa
 Tada hitori mo nashi.
3. Onore no waza ni wa sukoshi mo tayorazu,
 Onore no chikara ni sukui o motomezu,
 Utagau koto naku Kami no mikotoba ni
 Nozomi o oku nomi.
4. Asa o machinozomu mihari ni mo mashite
 Ware wa hitasura ni Kami o machinozomu.
 Utagai no yami wa ikani fukaku tomo
 Michikara arawaren.
5. Warera no tsumi o mo subete tsutsumi tamou
 Shu no itsukushinmi wa yutaka ni afurete,
 Mitami no somuki o aganau bokusya no
 Megumi wa tsukiseji.
戻る