24 たたえよ、主の民

Tatae yo, Shu no tami,mitsukai to tomo ni,
Megumi ni afureru Chichi. ko. seireio.

戻る