27 EqE

Chichi. Ko .Seirei no hitori no Shu yo,

Sakae to chikara wa tada Shu ni are,
Tokoshie made.
Amen.

߂