28 ݉h

Misakae are ya,Chichi to Ko to Seirei ni,

Hajime mo ima mo towani kawarazu,
Mikami ni Amen,Amen.

߂