29 V̂ݖ

Ten no mitami mo chi ni aru mono mo,

ChichiEKoESeirei naru Kami o tataeyo,
Tokoshie made mo.
Amen.

߂