34 LGALGEGC\
Kaisyuu)   j,j, @
@@Shikaisya) Warera no Chichinaru Kami,hitorigo @
@@Iesu.Kirisuto,Seirei ni,shinkou o motte im tomoni
@@inoru,warera no inori o kikitamae.

Kaisyuu)   j,j,

@@Shikaisya) Yo ni aru subete no kyoukai no ue ni,seir
@@ei ga yutakani ataerareru koto o motomete inoru,
@@warera no inori o kikitamae.

Kaisyuu)   j,j,

Shikaisya) Subete no kuniguni ga seigi to heiwa no michi
@@o midashi,sore o mamoru koto ga dekiru tame ni Kami
@@no michibiki to chie too motomete inoru, warera no
@@inori o kikitamae.

Kaisyuu)   j,j,

@@Shikaisya) Yokuatsu sare,bouryoku ni
@@obiyakasareteiru hitobito no ue ni,kaihou no
@@michikara ga ataerareruko o

        motomete inoru, warera no inori o kikitamae.

Kaisyuu) j,j,
@@Shikaisya) Subete no kyoukai ga gitotsu no
@@baputesuma @de musubare,tomo ni Shu no syokutaku
@@o kakomi,houshi no majiwari o yorokobu koto ga dekiru
@@tame ni,Kirisuto no ai to hagemashi o motomete
@@inoru, warera no inori o kikitamae.
Kaisyuu)   j,j,

Shikaisya) Warera no kokoro ni aru subete no torinashi
@@no inori o, warera no Shu Iesu. Kirisuto no awaremino
@@yue ni,mina ni yorite ima mite ni yudaneru, warera no
@@inori o kikitamae.

Kaisyuu)   j,j,
߂