36 いと高きところには

1. 
Itotakaki tokoro ni wa Kami ni eikou
  Chi ni aru Kami no tami ni heiwa are.
2.  Shunaru Kami,ten ni imasu,zennou no chichi yo,
  Warera Shu o agame,Shu ni kansyashi,
  Sono eikou o hometataen.
3.  Kami no hitorigo,warera no Shu Iesu yo,
  Warera no tada hitori nosukuinushi Kirisuto yo,
4.  Kami no kohitsuji,warera no Shu Iesu wa,
 Warera o awaremi,yo no tsumi yori sukuitamou.
5.  Yo no tsumio torinozoku Kami no kohitsuji Iesu yo,
  Warera no inori o kiki,warera o awaremi tamae.
6.  Chichinaru Kami no migi ni imasu miko yo,
 Warera no inori o kiki,warera o awaremi tamae.
7.  Tada hitori no seinaru Shu Iesu yo,
  Tada hitori no itotakaki Shu,Kirisuto yo,
8.  Seirei to tomo ni, mat chichinaru Kami to tomo ni,
  Tokoshie ni imasu Shu ni eikou are.


戻る