37 いと高き神に

1.Itotakai Kami ni sakae are,towa ni.
 Sono itsukushimi o tatae,kansya seyo.
 Mikokoro ni kanau hitobito subete ni
 Heiwa o tamaeba.
2.Chichinaru Kmi o hometatae agamen.
 Mimune ni shitagai yo o osame tamou.
 Mikuni to chikara to eikou wa tsuneni
 Subete kami no mono.

3.Shu Iesu Kirisuto yo,Kami no hitorigo yo.
 Konoyo no tsumi toga aganau kohitsuji.
 Warera o awaremi,sasaguru inori o
 Ukeire tamae ya.

4.Seirei no Kami yo,Nagusametamou Shu yo,
 Semarikuru aku o uchikudaki tamae.
 Taezaru nayami to kibishiki shiren ni
 Katashime tamae ya.

戻る