55 人となりたる神のことば

1. Hito to naritaru Kami no kotoba,
   Makoto to chie to hikari no Shu yo,
   Miyo,seisyo yori kagayaki ide,
   Warera no michi o terashi tamou.


2. Mikotoba ukeshi shu no kyoukai wa,
   Hikari kakagete michi o terasu.
  Nami kaze susabu unabara o mo
   Shirube to narite michibiki yuku.


3.Warera no michi o terashi tamou
  Kami no kotoba o home tataeyo.
  Sekai no kuni ni kono hikari o
   Kakaguru tsutome nasase tamae.

戻る