56 主よ、いのちのパンをさき

1.Shu yo, inochi no pan o saki,
  Atae tamae, warera ni.
   Inori motomu hitasura,
   Shu no inochi no mikotoba.


2.Gariraya nite shitashiku
  Pan o shukushishi  Shu Iesu yo,
   Shimeshi tamae, warera ni
   Shu no makoto no mikotoba.


3. Shu yo, inochi no seirei o
  Okuri tamae, warera ni.
   Katari tamae mikotoba,
  Misase tamae misugata.

戻る