57 K̕u

1. Gariraya no kaze kaoru oka de
   hitobito ni hanasareta
   megumi no mikotoba o
   watashi ni mo kikasete kudasai.

2. Arashi no hi nami takeru umi de
   deshitachi ni satosareta
   chikara no mikotoba o
   watashi ni mo kikasete kudasai.

3. Gorugota no jyujika no uede
   tsumibito o manekareta
   sukui no mikotoba o
   watashi ni mo kikasete kudasai. 

4. Yugure no emao e no michi de
   deshitachi ni tsugerareta
   inochi no mikotoba o
   watashi ni mo kikasete kudasai. 

߂