61 われらは信ず

1.Warera wa shinzu Chi,Miko,Seirei,
  Michikara ni yori subete o tsukuri
  Tsune ni michibiku hitori no kami o.

2.Warera wa shinzu,Kirisuto.Iesu o.
  Hito to naritaru Kami no mikotoba
  Jujika ni shi nite sukui o tamou.

3.Warera wa shinzu Seirei no Kami o.
  Kanashimu mono o sasae hagemshi,
  Nayamu mono niwa heiwa o tamou.

4.Warera wa shinzu magokoro komete.
  Warera wa tataen seinaru Kami o,
  Tenshi to tomo ni tokoshie mademo.

戻る