63 天にいます父よ
1. Ten ni imasu chichi yo, Taesezu  Warera o
 Michibiki tamaite, Warera no kudakeshi
 Kokoro no inori wo
Ukeire tamae ya.  
2. Tootoki Shu no mina o
 Agame sase tamae.
 Mikotoba o atae
Warera o kiyomete,
 Magareru michi yori
Hanaresase tamae.  
3. Mikuni o kono yo ni
Kitarase tamae ya.
 Seirei kudashite
 Inochi to chikara o  
 Warera ni mitashime,
 Miya to nashi tamae.  
4. Ten no gotoku chi ni mo
 Mimune nashi tamae.
 Michikara tanomite  Nayami ni kachi tsutsu,
 Kono yo no tabiji wo
Susumashime tamae.  
5. Higoto no kate mote
 Warera o yashinai,
 Yamai to ue to o
Toozake tamae ya.
 Yasukeku miwaza ni
Hagemashime tamae.  
6. Ada nasu mono o mo
Wareraga yuruseba,
 Warera no tsumi toga
Yurusase tamae ya.
 Makoto no ai mote
Yo no hito ni tsukaen.  
7. Ashiki kokoromi ni
Warera o awasezu,
 Yosekuru akuma no
Sasoi ni katashime,
 Mitama no chikara o
Yutaka ni tamae ya.  
8. Subete no aku yori
Warera o sukuite,
 Tokoshie no horobi
 Nogaresase tamae.
 Shu no te ni subete o  Yudanete yasurawan.  
9. A-men.Kaku arekashi
Mikotoba ni yorite
 Warera  tsuyomerare, Mina o agametsutsu
 Utagau koto naku
 Setsu ni inoru,a-men.
戻る