64 まごころこめ

Magokoro kome sasage masu,

Kono takara to kono watashi.

Shu naru Kami yo.戻る