65-1 今そなえる

 Ima sonaeru sasagemono o
 Shuyo kiyomete ouke kudasai.


65-2 今ささげる

1 Ima sasageru mono wa subete
 Shu ni ataerareta tamamono desu.

2 Okaeshi suru sono tamamono,
 mochiite kudasai,Mina no tameni.戻る