66 父と子と聖霊の

1.   Chichi to ko to seirei no Kami no na ni yorite
  Ima senrei o uke,tami ni kuwaerare,
  Shu to tomo ni shinite Shu to tomo ni ikiru.

2. Mikuni o tsugu mono to Shu wa nashi tamaeri.
 Jyujika no shi ni yori,sukuitamou Shu wa
 Kurushimi no toki no yoki nagusamenushi.

3. Shu no mono to naru tame ai to jyujyun o

  Ware wa Shu ni taishite,ima,chikai o tate

  Aku no kokoromi ni uchikatase tamae.


4.   Ware Shu ni arite  shini,Shu ni arite ikiru.
  Shu no utsuwa to narite mikokoro o hatasan.
  Mikuni ni irumade Shu o tatae utawan.

戻る