67 貴きイェスよ

1. Toutoki Iesu yo ai no shu yo,
 Kuraki tabiji ni mayou mi mo
 Subete o terasu mimegumi no
 Hikari o ukuru ureshisa yo.
2. Tsumi no kono mi wa Shu to tomo ni
 Ima koso koko ni houmurare
 Towa no inochi ni yomigaeru
 Shu no mina ni yoru baputesuma.
3. Shu no mikarada no eda to sare
 Sono syokutaku ni yashinaware
 Shu no mikotoba o akashisuru
 Mitami to narishi yorokobi yo.
4. Aganai no Shu ni sukuwareshi
 Warera wa kyou yori hitasura ni
 Miashi no ato ni shitagaite
 Mikuni o nozomi susumi yukan.


戻る