68 愛するイェスよ

1.Aisuru Iesu yo, osanago to tomo ni
  Maneki ni kotae,mimae ni kimashita.
  Mikuni no yotsugi to narasete kudasai.

2.Ai no oshie ni shitagai yukutame
  Mizu to rei ni yori arata ni ikashite
  Mitami no hitori ni kuwaete kudasai.

3.Shu no megumi uke, ataerareta ko o
  Mimae ni sasage, tomo ni inorimasu.
  Ai no mite ni yori sodatete kudasai.

4.Kainushi Iesu yo,kohitsuji o ukeire
  Mikinaru Iesu yo,koeda o ikashite
  Mikuni ni mukatte nobashite kudasai.

5.Aisuru Iesu yo,kono ko no namae o
  Inochi no fumi ni shirushite kudasai.
  Shu yo, kono inori ni kotaete kudasai.

戻る