71 近づき、み前に出よう
1. Chikazuki,mimae ni deyou,
  Mikarada to chi,ima ukeyou.

2. Mikarada・chi o itadaki,
  Umarekawaru kono megumi.
3. Jyujika  no  KIrisuto koso,
  Yo o aganau syouri no Shu.

4.   Ookiku takai Kami ga
  Mottomo hikui mi to natta.

5.   Kansya no inori sasage,
  Sukui no kate wakachiaou.

6. Shu Iesu wa fukkatsu sarete
 Shi no osore o toki hanatsu.
7. Seinaru Shu no syokutaku
  Ueta  kokoro  mitasareru.
8.   Owari no toki made Shu wa,
 
Itsumo tomo ni ayumareru.

戻る