72 まごころもて

1. Magokoro mote mina o homen.
   Sono sugata miezu tomo
   Iesu o misakae to shinri to o
   Tatae agamen hitasura ni.
2. Miko naru Iesu jyuujika ni
   Shini tamaishi kinen nari.
   Mikarada no pan o shu no tami ni
   Ataetsuzuke ikashi tamou.
3. Iesu no chishio waki afure,
   Warera no tsumi kiyome tamou.
   Mashikuwae tamae waga ai to
   Tsukinu kibou to heiwa o.  
4. Miezaru shu yo,ima wa tada
   Mikotoba shinji yori tanomu.
  Shu Iesu no kagayaku misugata to
   Mikao aogu sono hi made.


戻る