74 キリストの示す神を

1.Kirisuto no shimesu Kami o
  Warera Chichi to shitashiku yobu.
  Shu o tatae sanbishiyou,
  Kansya o motte.


2.Chi no kate de subete no mono
  Yashinawareru warera no Shu wa
  Ten no kate o warera no tame
  Atae rareru.


3.Shu no pan to sakazuki uke,
  Shu no sisan o tomo ni iwau.
  Kirisuto ni ate warera
  Hitotsu no tami.

戻る