75 今、装いせよ
1. Ima, yosooi seyo, kuraki tsumi o nugi,
 Hikari ni kagayaku koromo o matoite,

 Ten to chi o osameru megumi to sukui no
 Shu wa syokutaku e to ware o michibiki tamou.

2. Ue kawaki nayamu warera no kokoro wa,
 Awaremi motomete tada Shu ni akogareru.

 Shu no syukushitamou kono pan to sakazuki,

 Wakeataerarete Shu to hitotsu to naran.
3. Kiyoki yorokobi to ooinaru osore  ni,
 Waga kokoro wa ima,fukaku torawarenu.
 Kusushiki Shu no kate syokusuru kono toki,
 Taezaru megumi o tataesase tamae.
4. Iesu,inochi no taiyou, Iesu,waga yorokobi,
 Waga hajimenaru Shu yoinochi no izumi yo.
 Sukui o motarasu megumi no Shu no kate
 Fukaki kansya mote ajiwawase tamae.

5. Seinaru utage  ni azukaru kono mi ni

 Shu no itsukushimi o satorashime tamae.
 Kono yo no gotoku  ni mikuni ni aritemo

 Mimaneki o ukuru kyaku to nashi tamae.

戻る