76 今こそ歌いて
1.  Ima koso utaite yorokobi iwae,
  
Toutoki mikarada kiyoki chishio ni
  
Mikami no himetaru kushiki megumi o.

2.  Maria  ni yadorishi Kami no hitorigo,
  
Yo no tsumi ninaite nayamishi Iesu wa
  
Jyujika  no michinori tadori  tamaeri.

3.  Owari no syokutaku kakomishi sono yo,
  
Shu Iesu wa mikate o mite ni toriage,
  
Kansya shi,wakachite,atae tamaeri.

4.  Chishio o nagaseru Shu no shi ni yorite
  
Warera no sugikoshi koko ni hatasare,
  
Sukui to inochi wa  koko ni afururu.

5.  Yorokobi,utaite sukui o iwawan.
  
Megumi ni afururu michichi to miko ni
  
Homare to misakae towa ni are,amen.
戻る