77 パンくずさえ拾うにも

1. Pankuzu sae hirou nimo ataisenu mono naredo,
 Mimaneki ni shitagaite Shu no syokutaku o kakomu.

2.   Kami no ko to yobareru ni ataisenu mono naredo,

  Tsumifukaki ware ni Shu no ai to yurushi o tamae.

3. Wagamoto ni ikoeyo “to, Shu no mikoe ware ni kikeri.

  Kugi utare  kizutshukishi Shu no ashimoto ni tsudowan.


4. Waga uta to waga inori aganai no Shu ni sasagen
  Ima, kokorotakaku age, Shu no syokutaku o kakoman.

戻る