79 みまえにわれらつどい

1. Mimae ni warera tsudoi,
   Tomo ni wakatsu mikate wo,
   Yo no hikari naru Shu no kotoba mote
   Shukushi tamae.


2. Mimaneki ni kotae tsutsu
   Azukaru sakazuki o mo,
   Yo no hikari naru Shu no kotoba mote
   Shukushi tamae.


3. Miwaza o tatae utai,
   Mimae ni tsudou tami wo,
   Yo no hikari naru Shu no kotoba mote
   Shukushi tamae.

戻る