83 Ȃ邩

1. Sei naru kana, sei naru kana,
@ Sei naru kana, Shu naru Kami.
@ Shu no eikou wa chi ni miteri.
@ Sei naru kana, Shu naru Kami.

2. Dabide no ko ni hosana,hosana,
    Mina ni yorite kitaru Shu ni
    Shukufuku are, sakae are.
    Itomo takaki kami ni hosana.

߂