84 聖なる神よ

1. Seinaru Kami yo,seinaru inochi no Shu,

  Seinaru  chikara  no Shu yo,itsukushimi o.

戻る