86 世の罪除く

1.  Yo no tsumi nozoku Kami no kohitsuji,
  
Awaremi tamae.

2.  Yo no tsumi nozoku Kami no kohitsuji,
  
Awaremi tamae.

3.  Yo no tsumi nozoku Kami no kohitsuji,
  
Heiwa o tamae.Amen

戻る