87 罪なき小羊

1-3  Tsumi naki kohitsuji jyujika ni kakarite
    Azakeri uketsutsu kurushimi shinobite

    Warera no tsumi toga ninai tamaeri.    

1-.2   Iesu yo,awaremi tamae.


  3.  Iesu yo,heiwa o tamae.


戻る