88 心に愛を

Kokoro ni ai o yutakani mitashi,

Higoto no waza ni tsukawashi tamae.

戻る