90 主よ、来たり、祝したまえ

1.Shu yo,kitari,syukusi tamae.
  Shu o shinji,tomoni ayumu,
  Warera mina,Shu no mono nari,
  Warau toki mo,naku toki mo.

2.Shu no megumi wakachiaeba、
  Sono megumi yutaka ni mitsu.
   Nayami nimo kurushimi nimo
   Uchikatsu shinkou atae mase.

3.Chi ni heiwa warera nozoman.
  Shu njo heiwa imada narazu.
  Namida mote tane maku mono
  Toki itaraba mukui raren.

4.shu yo,kitari,syukushi tamae.
  Ima warera ideyuku toki,
  Warera mina,Shu no mono nari,
  Tokoshie made Shu ni tsukaen.


戻る