93-4 1 gkM A

Ware wa tenchi no tsukurinushi,zennou no chichinaru Kami
o shinzu. Ware wa sono hitorigo,warera no Shu,Iesu Kirisuto
o shinzu.Shu wa seirei ni yorite yadori,otome mariya yori umare,
PonteoEPirato no moto ni kurushimi o uke,jyujika ni tsukerare,
shinite houmurare,yomi ni kudari,mikkame ni shinin no uchiyori yomigaeri,
ten ni nobori,zennou no chichinaru Kami no migi ni zashitamaeri,
kashiko yori kitarite,ikerumono to shineru mono to o sabaki tamawan.
Ware wa seirei o shinzu,seinaru koudou no kyoukai,seito no majiwari,
tsumi no yurushi,karada no yomigaeri,tokoshie no inochi o shinzu.Amen


߂