93-4 1 gkM B

Watashi wa tenchi no tsukurinushi,zennou no chichidearu Kami
o shinjimasu. Watashi wa sono hitorigo,watashitachi no Shu,Iesu Kirisuto
o shinjimasu.Shu wa seirei ni yotte yadori,otome Mariya yori umare,
PonteoEPirato no moto de kurushimi o uke,jyujika ni tsukerare,
shinde houmurare,yomi ni kudari,mikkame ni shinin no uchikara yomigaeri,
ten ni noboraremashita.Soshite zennou no chichidearu Kami no migi ni zashite
oraremasu. Soko kara korarete,ikiteiru mono to shindeiru mono to o sabakaremasu.
Watashi wa seirei o shinjimasu.Kiyoi koudou no kyoukai,seito no majiwari
tsumi no yurushi,karada no yomigaeri,eien no inochi o shinjimasu.Amen


߂