93-4 2@PAM (NikaiaEKonsutantlinoporisu shinjyou)
Watashitachi wa,tada hirori no Kami,subete o shihai sareru Chichi,
Ten to chi to mieru mono to mienai mono no subete no tsukurinushi o shinji masu.
Mata tada hitori no Shu Iesu EKirisuto o shinji masu.
Shu wa Kami no miko,onhitorigo de ate,
Yoyo ni sakidatte chichi kara umare,hikari kara hikari,
Makoto no Kami kara makoto no Kamte no mono wa Shu ni i,
Tsukurareta no de nakute umare,
Chichi to doushitsu de atte,
Subete no mono wa Shu ni yotte tsukurare mashita.
Shu wa ningen de aru watashitachi no tame,watashitachi no sukui no tame ni,
Ten kara kudari,
Seirei ni yori otome Mariya ni yotte jyuniku shi,hito to nari.
Watashitachi no tame ni Ponteo.Pirato no moto de jyuujika ni tsukerare,
Kurushimi o uke, houmurare,seisyo ni aru toori,mikkame ni fukkatsushi,
Ten ni noborare mashita.
Aoshite Chichi no migi ni zashite oraremasu.
Mata ikiteiru mono to shindeiru o sabaku tame ni,eikou no uchi ni futatabi koraremasu.
Sono mikuni wa owarukoto ga arimasen.
Mata Seirei o shinjimasu.
Seirei wa Shu,inochi no ataenushi de ari,
Chichi(toKo) kara dete,Chichi to Ko to tomo ni reihaisare,tomo ni eikou o kiserare masu.
Soshite yogensya ni yotte katarare mashita.
Watashitachi wa,shitotsu no seinaru koudou no shitotekina kyoukai shinjimasu.
Tsumi no yurushi no tame no hitotsu no baputesuma o mitome masu.
Shisya no fukkatsu to,kitarubeki yo no inochi o machinozomi masu. A-men.

߂