93-5A @@Lorde‚“@Prayer@

@Ten ni mashimasu warera no chichi yo
Negawakuwa mina o agamesase tamae.
Mikuni o kitarase tamae.
Mikokoro no ten ni naru gotoku
Chi nimo nasase tamae.
Warera no nichiyou no kate o, kyou mo atae tamae.
Warera ni tsumi o okasu mono o warera ga yurusu gotoku
Warera no tsumi omo yurushi tamae.
Warera o kokoromi ni awasezu
Aku yori sukuidashi tamae.
Kuni to chikara to sakae towa
Kagirinaku nanji no mono nareba nariD  Amen


–฿‚้