9595 聖なる霊よ

1. Seinaru Rei yo,ai no Mikami yo
 Kono shimobera  ni chikaduki tamae.
  Senrei ukeshi osanaki hi yori

  Shu wa kono hi made michibiki tamou.


2. Kono toki tateru seinaru chikai
  Syukusase tamae chikara no Kami yo.

  Ikanaru toki mo shinkou tamochi
  Tsumi ni uchikach inochi ni ayuman.


戻る